fbpx
x
Мени

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Европската повелба за еднаквост го вбројува рамноправното учество на мажите и жените при донесување на одлуки како предуслов за демократско општество правото на еднаквост помеѓу половите, бара да локалните и регионалните власти ги превземат сите соодветни стратегии, со цел да се промовира балансирана застапеност и учевство на мажите и жените во сите сфери на одлучувањето. […]

Мониторинг на локална транспарентност

Анализата е резултат на мониторингот спровед од страна на Транспарентност Македонија и четири граѓански организации, Центар за Ромска заедница -Дром Куманово, Центар за едукација и развој Теарце, Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“, Скопје и Форум на млади – Битола. Мониторингот беше спроведен во периодот од мај 2017 […]

Мониторинг на локална транспарентност на општини

Инфографици

Каде одат моите пари ?

Општините се надлежни за вршење работи во следните области: урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање одобренија за градење објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште; заштита на животната средина и природата; локалeн економски развој; комунални дејности; култура; спорт и рекреација; социјална заштита и заштита на децата; основно […]

Анализа на постоечките практики на користење на механизмите за консултација со граѓаните во креирањето на локалните политики и нивната ефикасност

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување на одлуки е тесно поврзано со децентрализацијата. Успешната децентрализација бара високо ниво на учество на локалната заедница во овие процеси. Локалните власти, ориентирани кон ефективна комуникација со граѓаните, се во позиција да им служат на граѓаните и да се фокусираат на “вистинските” приоритети и со тоа ефективно да […]

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (ВТОР ДЕЛ): КАФЕАНСКИТЕ ФАКТУРИ СЕ КРИЈАТ КАКО ДА СЕ ДРЖАВНА ТАЈНА

Сумите кои се трошени на угостителски услуги во некои од овие ресторани достигнуваат и до 3.000 евра на годишно ниво

Репрезентација: Празни дупки за полни стомаци

Истражувањата на СКУП покажаа дека општините не штеделе на репрезентација. Општина Охрид за само еден ден набавила 50 килограми јагнешко. Не е јасно кој се омрсил. Ништо подобри не се ниту другите општини. Некои од нив набавувале бисери, златни ланчиња, плишани играчки