fbpx
x
Мени

Компаративна анализа на најдобри практики за отворени податоци во европската Унија.

Проектот „Граѓанинот на прво место“ го реализира граѓанската организација ,,Центар за управување со промени“ во партнерство со „Центарот за одржлив развој АЛКА“. Проектот е доделен од страна на Европската Делегација преку Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии, во рамки на компонентата за подобрување на вклученоста на граѓанското […]

Ефективно политичко учество на (по)малите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Ефективното политичко учество на (по)малите етнички групи во процесите на донесување одлуки во Македонија, на централно ниво како и на локално ниво, во однос на прашањата кои директно ги засегаат, подигнува прашања на загриженост а исто така се јавува и како честа тема на дискусија за и во интернационалните организации, локални експерти и ГО, академици […]

Анализа на одлуките на Советот за радиодифузија (Јануари – јули 2013)

Целта на анализата на работењето на Советот за радиодифузија (во натамошниот текст: СРД или Советот) во поглед на спроведувањето на правилата за дејствување во македонскиот медиумски простор е да се дадат насоки за можно подобрување. Ова произлегува од потребата и заложбата за доследно остварување на целта на Законот за радиодифузната дејност (во натамошниот текст: ЗРД), […]