fbpx
x
Мени

Студентот како носител на општествените промени – Истражување за конформизмот, граѓанска одговорност и локус на контрола кај студентите

Публикацијата дава теоретска анализа на конформизмот, верувањето во лична контрола и граѓанска одговорност. Дава осврт на претходно спроведени истражувањата од истата област и ги презентира добиените резултати за поврзаност помеѓу нивото на конформизам, граѓанска одговорност и личната контрола кај студентите, како и резултати за разликата во конформизмот, верување во лична контрола и граѓанска одговорност кај […]

Прирачник за темелните професионални начела во новинарската професија

Новинарството, како јавна дејност, во чија основна димензија доаѓа до израз јавната одговорност, спаѓа во најистакнатите, но тешки и особено одговорни професии на денешницата, подлежни на ригидна етичка оценка и вреднување. Оваа голема јавна одговорност доаѓа од фактот што грешките во новинарството не можат да се скријат.

Стратегија за развој на волонтерството во општина Кавадарци 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.