fbpx
x
Мени

Прашања и одговори за текот на различни административни постапки барања, жалби и тужби од граѓаните во однос на администрацијата

Можноста граѓаните на брз и ефективен начин да ги остварат или заштитат своите права пред администрацијата се нарекува административна правда. Со други зборови, административната правда претставува систем на правила кој гарантира донесување законити одлуки од страна на администрацијата, во разумен рок. Токму правилата на управната или административна постапка, по кои е должна да постапува администрацијата, […]