fbpx
x
Мени

Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година

Целта на ова истражување е да ги мапира карактеристиките на процесот на финансирање на невладините организации од буџетската линија 463, да се утврди нивото на транспарентност и отчетност на општините, да се согледаат проблемите и слабостите во процесот, како и да се дефинираат препораки за подобрување на веќе востановените практики.

Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО и фондации во регионите и во општините на Република Македонија како и идентификување на последиците од таквиот развој. Развојот на граѓанските организации и фондации се анализира според регионалната статистичка организација на Република Македонија на осумте статистички плански региони […]

ЕУ и активистичките организации во Република Македонија

Во последниот извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија во делот на политичките критериуми и граданските општества, го нагласува недостигот на дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, со посебен акцент на организациите кои се занимаваат со: социјална реформа, родова еднаквост, Ромите и правата на ЛГБТИ. Исто така, извештајот во поглавјето 19, делот наменет за […]