fbpx
x
Мени

Иницијатива за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Поднесуваме иницијатива и го повикуваме Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета („Службен весник на Република Македонија“ број 143/2012) (во натамошниот текст: Законот). Имено, самата постапка во која е донесен Законот е спротивна на Амандманот XXV на членот 98 од Уставот кој во ставот […]

Анализа на предлог-Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Оваа анализа е изработена од правниот тим на Центарот за Развој на Медиуми. Како појдовен текст е користена верзијата на Законот за граѓанска одговорност на клевета објавен на веб страницата на Собранието на Република Македонија. При оценување на квалитетот на законот се користени принципи, стандарди и норми опишани во главата “основи начела и принципи“ во […]