fbpx
x
Мени

Регионални упатства за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе

Прирачникот за идентификација на жртви на трговија со луѓе (во понатамошниот текст “регионален прирачник”) е разработен во рамките на четвртиот заеднички проект на АРИАДНЕ мрежата за борба против трговијата со луѓе во Југоисточна и Источна Европа на тема “Трговија со луѓе и миграција во Југоисточна и Источна Европа”. Проектот е имплементиран од страна на НВО […]

Стратегија за развој на волонтерството во општина Кавадарци 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Стратегија за развој на волонтерството во општина Тетово 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Упатства за Глобално Образование Прирачник за наставници да го разберат и имплементираат глобалното образование

Овие Упатства за Глобално Образование се резултат на потребата изразена од мрежата на практикувачите на глобалното образование на North-South Centre (NSC) – Мрежата на Неделата на Глобалното Образование – да има заедничка алатка, изградена врз искуството стекнато од страна на мрежата и другите партнери, за поддршка на воспитувачите во разбирањето и успешното спроведување на глобалните образовни иницијативи. Преку нудење на […]