fbpx
x
Мени

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Поглавјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“. Имајќи предвид дека методологијата треба да послужи за практична изработка […]

Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование

Публикацијата Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование е водич за студентските организации, невладините организации,студентските активисти и сите оние кои се заинтересирани за проблемите во високото образование и таа образложува различни методи за истражување и мониторинг на високото образование.

First Aid Kit – A Know How Guide for Student Researchers

The book First Aid Kit – A Know How Guide for Student Researchers is a guide for student organizations, NGOs, Student activists and everyone who is interested in the problems of higher education and who seek different methods for monitoring them.

Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт

Анализата на истражување „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е издадена во јануари 2018. Анализата го опфаќа периодот на работа на Агенцијата 2014 – 2016 година. Публикацијата е изработена на македонски и албански јазик. Автори: Мартина Илиевска, Александра Филипова, Петар Барлаковски Истражувањето и публикацијата се креирани во рамки на проектот […]

Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

Оваа публикација им е посветена на сите оние полни со страст и полет, кои се посветуваат себеси во реализација на благородни и вредни каузи, на сите „тивки и гласни бунтовници“ кои не се плашат секојдневно да се соочуваат со предизвици и да се справуваат со своите стравови и сомнежи, кои секогаш се спремни за нови […]

Мониторинг на известување на медиумите за теми од поширок општествен интерес

Медиумите се еден од најзначајните општествени двигатели од кои граѓаните се информираат за прашањата од јавен интерес. Оттука, обврска на медиумите е да овозможат граѓаните да ги добијат сите информации што им се неопходни за да заземат став за одредени прашања од јавен интерес. Во оваа смисла, снабдувајќи ги граѓаните со релевантни и објективни информации, […]

Индекс на активна транспарентност 2016

Под ’активна транспарентност’ се подразбира објавувањето информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа за тие информации некој да има доставено до нив официјално барање за слободен пристап. Наспроти тоа, во случаите кога до институцијата се доставува барање за одредена информација, станува збор за ’реактивна транспарентност.

Анализа на резултатите од мониторинг на известувањето на медиумите за 2017 година

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016- 2019 година е да се поттикне растот на прецизното и истражувачкото новинарство во насока на подобро […]

Јавните набавки на општините во 2013 година од 2 до 276 евра по жител

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) редовно го мониторира спроведувањето на јавните набавки во земјава, почнувајќи од 2008 година, од кога се применува и новиот Закон за јавните набавки, изработен според Директивите на Европската комисија. Целта на мониторингот е да се оцени дали и во колкава мера државните институции ги почитуваат основните принципи во трошењето на […]

Опаѓа и онака малата конкуренција кај локалните тендери

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) редовно го мониторира спроведувањето на јавните набавки во земјава, почнувајќи од 2008 година, од кога се применува и новиот Закон за јавните набавки, изработен според Директивите на Европската комисија. Целта на мониторингот е да се оцени дали и во колкава мера државните институции ги почитуваат основните принципи во трошењето на […]

1 2 3 4