fbpx
x
Мени

Механизми на извршната власт за учество на засегнатите страни при развој на јавните политики-евалуација и препораки

Целта на овој документ e да ги претстави постојните механизми за учество на засегнатите страни при развојот на јавните политики, да даде критички осврт на нивната имплементација и препораки за нивно подобрување. Понудените решенија ќе овозможат унапредување на начинот на комуникација меѓу државните органи и засегнатите страни, а истовремено ќе влијаат врз засилување на демократските […]

Локален Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година

Локален Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година – продукт од проектот „Економско јакнење на жени во две општини“, финансиски поддржан од Британската Амбасада во Скопје. Преку успешно лобирање и јавно застапување овој акциски план во целост е усвоен и буџетиран од страна на Советот на Општина Битола.