fbpx
x
Мени

Корупција во високо образование, Анализа со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје

Оваа публикација е анализа на корупцијата во високото образование со посебен осврт на работата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. Анализата се состои од обработка на видовите корупција во високо образование, како и обработка на прашања добиени од одговори на барања за пристап до информации од слободен карактер до државните институции кои се надлежни за […]

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе трета година по ред се спроведува низ судовите на Република Македонија.1 Неговата реализација се базира на набљудување на определен број коруптивни предмети низ основните судови, врз основа на што се извлекуваат заклучоци за ефикасноста на надлежните органи во борбата против […]

Судска ефикасност и остварување на фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” во 2007 година спроведе пилот фаза за ,, Проценка од потребата за развој на програма за набљудување на судски постапки во врска со корупцијата, во Република Македононија”и како резултат на тоа во 2008 година започна со набљудување на предмети од областа на организираниот криминал и корупција.

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе втора година се реализира низ судовите на Република Македонија. Самиот проект е заснован врз податоците добиени од набљудувањето на судските постапки за дела од областа на корупцијата, што ни овозможи да дојдеме до сознанија за почитувањето на стандардите за фер […]

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупција

Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско опшество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.

Анализа од спроведениот мониторинг на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат 15 граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во […]

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупцијата во “Заробената држава”

Коалицијата “Сите за правично судење” преставува организација во која членуваат граѓански организации од целата територија на Република Македонија. Основната мисија во досегашното постоење е следење на почитување на човековите права и слободи особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на дејствување. Со развивање на програма за набљудување на судски предмети во врска со […]

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција

Корупцијата е и натаму глобален сериозен проблем секаде во светот, кој ги поткопува институциите и демократските вредности, владеењето на правото и правната држава. Сите светски експерти во областа на борбата против корупцијата во своите обраќања кога истакнуваат примери на корупција од своите земји или компаративно од други земји, користат сегашно време бидејќи никој за корупцијата […]

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупција

Од својата независност па до денес, подржана од повеќе земји и меѓународни организации, Република Македонија се стреми кон градење на демократско општество засновано врз принципите на владеење на правото и пазарната економија. Целта на тој стремеж е целосна и потполна интеграција во Европската унија и НАТО.

Финансирање на политички кампањи

Констатацијата дека корупцијата претставува појава која ги зафаќа сите сегменти од општеството и не смее да се смета за изолирана појава, уште повеќе добива во своето значење кога станува збор за политичката корупција или корупцијата во политиката.

1 2