fbpx
x
Мени

Анализа на законот за донации и за спонзорства во јавните девности и на неговата примена

Јавниот интерес во ЗДСЈД не е дефиниран со прецизни критериуми, туку е илустративно определен преку наведување на одреден број дејности чие поддржување и промоција е од интерес за општеството. Притоа, оставен е простор вака утврдениот јавен интерес да биде проширен и со други дејности од јавен интерес утврдени со други закони.Јавните дејности, т.е. дејностите од […]

Прирачникот за јавниот интерес во новинарството

„Прирачникот за јавниот интерес во новинарството“ ги сублимира општоприфатените вредности, принципи, стандарди и практики во новинарската професија. Базиран на етичките новинарски кодекси, на домашната и странската медиумска регулатива и политиките за работа во највлијателните информативни куќи во светот, прирачникот дава јасни критериуми за утврдување на јавниот интерес во вестите. Освен 10-те основни принципи во новинарството, […]