fbpx
x
Мени

Анализа на потребите на младите во општина Гази Баба

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Гази Баба и тоа во различни области кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински […]

Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот живот : родова анализа

Публикацијата „Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот живот: Родова анализа“ е подготвена врз основа на репрезентативно национално истражување спроведено во 2014 година во рамките на проектот „Совет за родова еднаквост“, имплементирано од страна на Реактор – Истражување во акција, а финансиски поддржано од Европската комисија преку инструментот за претпристапна помош (ИПА). Публикацијата е резултат на истражувачката […]

Насилство кај средношколците

Публикацијата опфаќа теоретска содржина на поимот насилство, типологија и факторите кои водат до насилство. Се дава анализа на насилството во Македонија, евидентирани случаи на насилство од страна на надлежните институции, регулирање на насилството во македонското законодавство, како и сумација на претходни истражувањата во Македонија на оваа тема.

Младинските перспективи низ процесот на истражување

Содржина: Оваа публикација е збирка на резултатите спроведени од спроведените истражувања во рамки на Академијата за млади истражувачи 2013. Во нив се обработени широк спектар на теми од областа на човековите права, работнички права и синдикати, студентски организации, културолошки вредности, политичка партиципација преку социјални медиуми, насилство помеѓу млади, инволвираност во локалната заедница и други.

Отплеткување на дебатата: Олабавување на тензијата помеѓу неформалното и формалното образование

Публикацијата ги содржи резултатите од истражување за тоа како дебатата влијае врз средношколците кои ја практикуваат како дел од неформалното образование. Истражувањето е спроведено во 4 земји од регионот – Словенија, Хрватска, Романија и Македонија.

Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт

Анализата на истражување „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е издадена во јануари 2018. Анализата го опфаќа периодот на работа на Агенцијата 2014 – 2016 година. Публикацијата е изработена на македонски и албански јазик. Автори: Мартина Илиевска, Александра Филипова, Петар Барлаковски Истражувањето и публикацијата се креирани во рамки на проектот […]

Извештај од истражување: Примена на асистивната информатичка технологија во основните училишта во Република Македонија – тековна состојба и потреби –

Овој извештај ги прикажува клучните наоди, заклучоци и препораки од истражувањето на примената на асистивната информатичка технологија (во натамошниот текст: асистивна технологија) во наставата во основните училишта во Македонија. Целите на истражувањето беа: (1) да се документира тековната состојба во основните училишта во поглед на примената на компјутерите како алатка за подобрување на квалитетот на […]

Извештај од истражување: Средните училишта во Македонија и асистивната технологија

Во овој извештај се претставени клучните наоди, заклучоци и препораки од истражувањето за потребите од примена на асистивната технологија во наставата во средните училишта во Македонија. Податоците се однесуваат на учебната 2013/14 година. Пред истражувањето беа поставени две цели: 1) да се документира состојбата во средните училишта во поглед на примената на компјутерите како алатка […]

Просперитет и здравје на жената ромка – пат кон предизвици

Предмет на истражувањето е испитување на моменталната состојба и приоритетните проблеми на жените Ромки при пристапот до здравствената заштита. Цели на истражување: преку мониторинг да се утврди големината и основните видови проблеми со кој се соочуваат жените ромки од аспект на здравствената заштита, социо-економските фактори и нивната поврзаност со организираните здравствени услуги, со цел да […]

Неформалното образование во Република Македонија: состојби и перспективи

Неформалното образование (НФО) во голема мерка го има поминато својот пат на признавање, валидација, верифицирање и прифаќање во земјите членки на Европската унија, и пошироко во светот. Тоа е составен дел од образовниот циклус во животот на еден човек, и добива своја валидација во професионалниот дел од неговиот/нејзиниот живот. Ова особено претставува точна констатација за […]

1 2