fbpx
x
Мени

Независност,непристрасност,професионално и ефикасност на правосудството

Според член 2 од Договорот за Европската унија (ДЕУ), Европската унија се заснова,пред сè, на почитување на владеењето на правото, слободата, демократијата и заштитата на човековите права. Овие вредности се заеднички за сите земји-членки и се очекува истите да се застапени и почитувани од страна на земјите-аспирантки за членство во ЕУ. Судството претставува значаен фактор […]

Детерминанти на влијание на граѓанските организации во креирање на политики за рамномерен регионален развој

Дванаесетте студии на случај за спроведување политики за регионален развој кои се презентирани во оваа публикација се еден од резултатите на активностите на проектот Алијанса за регионален развој, кој го иницираа и спроведуваа организациите Форум ЦСИД од Скопје и Младински иницијативи за дијалог и соработка од Битола во периодот од 2015 до 2017 г. со […]

Правдата во Република Македонија низ призмата на Стратегијата на ЈИЕ 2020

Во овој документ се сумирани наодите од шестмесечниот проект на следење на спроведувањето на Стратегијата ЈИЕ 2020 „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ во периодот јули – декември 2016 година во Република Македонија. Проектот иницираше структурно следење на спроведувањето на овој аспект на Стратегијата, преку вклученост на граѓанските организации и унапредена јавна дебата […]

Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија

Анализата „Поврзување на граѓаните: дигитални комуникации во граѓанскиот сектор во Македонија“ се осврнува кон користа и потребата од ефикасно и ефективно комуницирање на граѓанските организации со своите целни групи и пошироката јавност користејќи современи комуникациски алатки и техники. Дополнително, ги истражува капацитетите и ресурсите со кои располагаат граѓанските организации, а кои се однесуваат на дигиталните […]