fbpx
x
Мени

Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија

Од вашето познавање на законските и подзаконските акти1 кои се однесуваат на локалната самоуправа ќе зависи колку ќе бидете активни и ефикасни во извршувањето на задачите што ви претстојат во текот на мандатот. Затоа, како прво, е потребно да се запознаете со фактот дека на локалната самоуправа во нашата држава е дадено посебно место во […]

Буџет базиран на перформанси – за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Огледало на секоја економска програма и листа на приоритети која ја има една држава, преставува Буџетот на една земја. Планирањето и спроведувањето на Буџетот на една држава преставува планирање и спроведување на нејзините планови и приоритети за идниот едногодишен период, кои ќе имаат влијание и во наредните години. На политичкиот пазар кој е многу сличен […]

Студија за подобрување на буџетскиот процес во Република Македонија

Центар за економска анализа (ЦЕА) веќе низа на години работи на полето на подобрување на буџетската транспареност и информирање на граѓаните за трошењето на јавните пари од извршната власт.За таа цел ЦЕА проактивно се вклучува со својата експертиза во давање препораки за надминување на предизвиците со кои се соочува политичката сцена за прашања кои се […]

Добро управување преку поголема фискална транспарентност: Препораки за имплементација на препораките од ад-хок комисијата

Наша цел со овој проект е да се работи на подобрување на фискалната и буџетската транспарентност на државата,бидејќи фактите за случувањата од декември 2012 година се веќе вкучени во извептајот на ад-хор комисијата.Политичките партии,политичарите и владата се инволвирани страни во овие случувања и затоа ЦЕА како независна страна може да обезбеди непристрасен преглед на извештајот […]