fbpx
x
Мени

Мониторинг извештај за примената на законот за еднакви можности на жените и мажите во Општина Тетово

Целта на овој мониторингот е следење и проценка на динамиката, обемот и квалитетот на работата на Единиците на локалната самоуправа во однос на Законот за еднакви можности на жените и мажите. Предмет на мониторирање се органите и телата на ЕЛС и нивната работа во согласност со нивните надлежности, а во врска со почитувањето на Законот за еднакви можности на […]