fbpx
x
Мени

Нашите невидливи деца

Оваа брошура е изработена од Македонското здружение на млади правници во соработка со Европската мрежа за бездржавјанство, како дел од проектот „Искоренување на бездржавјанството кај децата во Европа“. Македонското здружение на млади правици (МЗМП) е независна, непрофитна и професионална организација која обезбедува бесплатна правна помош при повреда на човековите права.