fbpx
x
Мени

Потребата од менување правни акти во насока на воведување тело за заштита од дискриминација на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј ” – Скопје

Оваа публикација се состои од анализа на правните акти кои регулираат дискриминација во високото образование. Преку барања за пристап до информации од јавен карактер поднесени до надлежните институции за дискриминација и сумацијата на добиените одговори, се дава осврт на застапеноста на органите при Универзитетот во насока на решавање на случаевите со дискриминација. Публикацијата е во […]

Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Kомитетот на министри на Советот на Европа за мерките за борба против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во Република Македонија

На 31-ви март 2010 година, Комитетот на Министри на Советот на Европа усвои Препорака за земјите- членки во однос на „мерките за борба против дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет“. Тоа беше историски момент. Препораката, како што изјави Генералниот Секретар на Советот на Европа, Торбјорн Јагланд, е првиот меѓународен правен инструмент кој […]

Користење на actio popularis во случаи на дискриминација

Моделот на индивидуална правда многу често претставува неефективен инструмент за докажување на структурната и институционална дискриминација. Од тие причини, при констатација за постоење на системска повреда на права, се користи правниот институт аctio popularis, кој е востановен така да претставува ефективен механизам за заштита во вакви случаи. Суштината на аctio popularis е втемелената акција на […]

Состојбата со дискриминација во Полошкиот и Пелагонискиот регион

Анализата е дел од  проектот „Анализа на политиките и дистрибуција на локални ресурси меѓу етничките заедници во полошкиот и пелагонискиот регион“ кој го спроведува Асоцијацијата за демократски иницијативи  во партнерство со Младинскиот културен центар – Битола, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, спроведуван од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е […]

Стоп за дискриминацијата

Физиолошката идеја за правата на човекот се рефлектира во Американската Декларација за независност од 1776 и во Француската Декларација за правата на човекот и граѓанинот од 1789 година. Лигата на народите основана после првата Светска Војна беше активна во заштита на малцинствата и населението во колонизираните територии на поразените сили.

Член 3:Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и дискриминација во законот за спречување и заштита од дискриминација

Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) донесен 2010 година како основи за дискриминација во член 3 не ги содржи сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Законот во оваа форма беше предмет на дебата и предизвика реакции на незадоволство на здруженијата кои ги застапуваат правата на ЛГБТИ заедницата и нивните поддржувачи. Исто така меѓународната јавност […]

Годишен извештај Здравствени и сексуални права на припадници на маргинализирани групи (корисници на дрога, лица што живеат со ХИВ, сексуални работници и ЛГБТИК)2012

Законот за заштита на правата на пациентите (2008) сеуште не е имплементиран, не обезбедува ефективна заштита, и нема одредби кои се посебно фокусирани на здравствените потреби на припадниците на маргинализираните групи. Во здравствените установи каде што најчесто се лекуваат припадници на маргинализирани групи сеуште нема назначено правни советници од редот на вработените во Министерството за здравство.

Извештај за сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници во Република Македониja(2010)

Централен настан во 2010 г. беше донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година). Уште при контроверзната промоција на предлог-зако- нот министерот за труд и социјална политика изјави дека сексуалната ориентација не влегла во законот „од причини што тоа не е во согласност со уставот […]

Годишен извештај за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници

Како резултат на едногодишниот процес на мониторирање, беа документирани 40 случаи во кои се индицираат флагрантни кршења на сексуалните права и здравствените права на припадниците на маргинализираните групи. Документирани се 14 случаи на дискриминација врз КД, 11 случаи на дискриминација врз СР, 1 случај на дискриминација врз ЛГБТ-лицата, 2 случаи на дискриминација на лица кои живеат со ХИВ/СИДА. […]

1 2 3