fbpx
x
Мени

Анализа на постоечките практики на користење на механизмите за консултација со граѓаните во креирањето на локалните политики и нивната ефикасност

Вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување на одлуки е тесно поврзано со децентрализацијата. Успешната децентрализација бара високо ниво на учество на локалната заедница во овие процеси. Локалните власти, ориентирани кон ефективна комуникација со граѓаните, се во позиција да им служат на граѓаните и да се фокусираат на “вистинските” приоритети и со тоа ефективно да […]

Улогата на локалната самоуправа во сексуалното и репродуктивното здравје кај младите

Децентрализацијата на власта во принцип треба да произведе две суштински придобивки: донесување на одлуките на ниво коешто е поблиску до граѓаните, како и подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните. Децентрализацијата во областа на здравството треба да биде водена од тие два принципа. Во Република Македонија, и покрај започнатиот процес на децентрализација во одредени сегменти, […]

Како до интегрирано образование во Република Македонија?

Културната различност во Република Македонија е вградена во темелните одредби на државноста, а нејзината заштита и промоција е поттикната и со процесите на интегрирање на земјата во Европската Унија и во НАТО. Почитувањето на правата на различните етнички групи е гарантирано со Уставот и со законите на Република Македонија. Гледано низ призмата на демографијата, различностите […]

ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЗА ПОДОБАР РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски анализи. Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО, здруженијата и фондации во регионите и во општините […]