fbpx
x
Мени

Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанската свесност и акција

Основните документи за човековите права го потенцираат правото на сите граѓани да партиципираат во политичкиот живот на нивните општества144, што е, пак, суштина на демократијата. Примарно, смислата на демократијата е во можноста секоја единка, директно или преку избрани претставници, да партиципира во креирањето одлука од која е ѝ самата непосредно засегната; второстепеното значење се согледува […]

Извештај за економската вредност на непрофитниот сектор во земјите од западен Балкан и Турција

Овој извештај е подготвен како дел од четиригодишниот проект „Аквис (Acquis) на балканското граѓанско општество – јакнење на потенцијалот и капацитетите на граѓанските организации за застапување и лобирање“, финансиран од ЕУ во рамките на „Партнерски програми за граѓанските организации“ и кофинансиран од Балканскиот фонд за демократија (БТД). Го спроведува Балканска мрежа за развој на граѓанско […]

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар […]

Прирачник за спречување на корупцијата во локалната самоуправа

Корупцијата има широк спектар на штетни ефекти врз општеството. Таа ги поткопува демократијата и владеењето на правото, го загрозува квалитетот на животот, може да предизвика појава на сериозен криминал и закани за безбедноста на целокупната општествена заедница. Борбата против корупцијата не е едноставен процес, туку подразбира ангажман на целото општество и иницијативност на сите нивоа.

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Во нашата држава како и во останатите држави кои се базираат врз начелата на владеење на правото и поделба на власта, судството е главниот носител на заштитната функција во остварувањето на индивидуалните слободи и права на човекот и граѓанинот. Таа своја функција и надлежност судството може да ја оствари само доколку се заснова и се раководи од начелата на […]

Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија

Во рамки на јавните финансии на ЕУ, апсорпцискиот капацитет се дефинира како ниво до кое една држава (членка на ЕУ или не) е способна да ги искористи овозможените (алоцираните) финансиски средства од буџетот на ЕУ, и тоа на начин кој ќе создаде значителни резултати (т.е. на ефективен и ефикасен начин). Искуството покажува дека државите имаат […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните изборите. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може […]

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може да се надополнат. Одлуките, пак, […]

Учебник за граѓански и политички слободи и права

Учебникот за граѓански и политички слободи и права претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите од програмата Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску до младите. Учебникот е наменет за сите оние кои сакаат повеќе да се запознаат со принципот на владеење на правото, основните човекови слободи и права и како […]