fbpx
x
Мени

Нула толеранција за корупцијата

На 9ти декември 2005 година, Светскиот ден на борбата против корупцијата, претставници на јавниот, политичкиот, приватниот сектор и на граѓанското општество, свечено ја потпишаа Декларацијата „0“ толеранција за корупцијата. Со својот потпис Претседателот на Собранието, Претседателот на Република Македонија, Заменик- Претседателот на Собранието, Претседателот и Заменик- Преседателот на Владата, претседатели на политичките партии, на стопанските […]

Декларација на правата на сексуалните работници во Европа

Низ Европа се применуваат најразлични пристапи кон сексуалната индустрија и женските, машките и транссекусалните сексуални работници – вклучувајќи ги и сексуалните работници мигранти, кои варираат од прифаќање на сексуалната работа како вид на труд и воведување на работнички права за сексуалните работници до криминализирање на цел еден дијапазон од активности поврзани на овој или оној начин со сексуалната работа, […]