fbpx
x
Мени

Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Kомитетот на министри на Советот на Европа за мерките за борба против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во Република Македонија

На 31-ви март 2010 година, Комитетот на Министри на Советот на Европа усвои Препорака за земјите- членки во однос на „мерките за борба против дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет“. Тоа беше историски момент. Препораката, како што изјави Генералниот Секретар на Советот на Европа, Торбјорн Јагланд, е првиот меѓународен правен инструмент кој […]

Тестирање ситуација- метод за докажување дискриминација

Администрирањето на правдата преку антидискриминациското право, како во националните законодавства, така и во рамки на правниот супранационален систем на Европската унија (ЕУ), се темели на неколку основи: првично потенцирајќи ја Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и придржувањето кон неа од страна на сите држави-членки на Европската унија и од страна на државите-членки на Советот […]