fbpx
x
Мени

Уставниот суд во стегата меѓу политичките интереси и човековите права 2016

Во изминатите пет години, а особено од 2013 година до денес, Уставниот суд на Република Македонија бележи намален број на примени и завршени предмети, намален број на укинати и поништени одредби од закони и подзаконски акти, намалување на бројот на вработени и непроменети средства во 1 годишниот буџет.

Анализа на предлог-буџетот на Република Македонија 2018

Предлог-буџетот за 2018 година, кој е предмет на анализа во овој документ, е усвоен од страна на Владата на 37-та седница, одржана на 9 ноември 2017 година. Заедно со Предлог-буџетот, Владата ја донесе и Фискалната стратегија за 2018 ‒ 2020 година, со задоцнување од 5 месеци во однос на законски утврдениот рок, 31 мај 2017 […]

Мониторинг на трошењата од буџетот на централно ниво

Капиталните трошоци кумулативно до јули 2016 година бележат реализација од 35% од планираниот буџет за 2016 година, и значително под очекуваната рамномерна кумулативнана реализација која би изнесувала 58,3% доколку буџетот би се реализирал рамномерно секој месец. Кумулативно стапката на реализација на ставката – други трансфери до месец јули изнесува 62% и е 4 п.п. над […]

ЕУ и активистичките организации во Република Македонија

Во последниот извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија во делот на политичките критериуми и граданските општества, го нагласува недостигот на дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, со посебен акцент на организациите кои се занимаваат со: социјална реформа, родова еднаквост, Ромите и правата на ЛГБТИ. Исто така, извештајот во поглавјето 19, делот наменет за […]