fbpx
x
Мени

Водич за невладини организации за борба против корупцијата

Само малку граѓански организации од земјава се запознаени со проблемот на корупцијата и доброто владеење – се констатира уште во 2007 година, во Националната програма за превенција и репресија на корупцијата. За жал, оваа состојба важи и денес. Граѓанскиот сектор ја избегнува својата обврска, но и одговорност да ги поврзе проблемите во секторите во кои работи со корупцијата. Имено, граѓанските […]

Корупција, не повеќе !

Во светот не постои место каде што не се среќава терминот корупција. Корупцијата е еден од проблемите од кои светот не може да заздрави. Како проблем таа се среќава во секојдневието, но и во највисоките државни институции. Случаите во кои се среќаваме со оваа глобална проблематика се многубројни, но чекорите кои што се преземени за одалечувањето, поправањето и решавањето на овој проблем се […]

Правосудството и темелните права во Република Македонија

Основна цел на проектот “Мрежа 23” што го реализираат Институтот за европска политика -Скопје,Хелсиншкиот комитет на човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени,е структуиран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Подглавјето 23- Правосудство и темелни права.Преку проектот,на транспарентен начин,беа доделени десет грантови и др граѓански […]

Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

Овој документ претставува надградба на „Предлогот за итни демократски реформи“, подготвен од група граѓански организации и експерти во почетокот на јули 2016 година. Оригиналната цел на документот останува иста, односно тој треба „да даде поттик, насоки и детални активности кои се неопходни за враќање на демократските стандарди и вредности, за постигнување напредок во одредени области […]

Извештај во сенка за Поглавје 23

Основната цел на проектот „Мрежа 23+“, што го реализираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, е структуриран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.