fbpx
x
Мени

РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Пилот анализа на активности од Програмата на општина Свети Николе за социјална заштита.

Анализа на потребите на младите во општина Карпош

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Карпош и тоа во различни области кои се во нивна надлежност сппред Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” […]

Анализа на потребите на младите во општина Аеродром

Целта на истражувањето е да се идентификуваат главните потреби и предизвици кои ги засегаат младите на возраст од 15 – 29 години во општина Аеродром и тоа во различни области кои се во нивна надлежност според Законот за локална самоуправа (2002 година). Квалитативното истражување се спроведе во рамки на проектот “Формирање на локални младински совети” […]

Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот и приватниот живот : родова анализа

Публикацијата „Работни услови и рамнотежа помеѓу работниот живот: Родова анализа“ е подготвена врз основа на репрезентативно национално истражување спроведено во 2014 година во рамките на проектот „Совет за родова еднаквост“, имплементирано од страна на Реактор – Истражување во акција, а финансиски поддржано од Европската комисија преку инструментот за претпристапна помош (ИПА). Публикацијата е резултат на истражувачката […]

Анализа на законската регулатива за добивање на дозвола за привремен престој и вработување странски државјани – жртви на трговија со луѓе во Република Македонија.

Според извештајот на Стејт Департментот во 2007 година се проценува дека околу 800,000 илјади луѓе биле жртви на трговија од кои 80% се жени. Според најновите светски истражувања трговијата со луѓе е трет најголем нелегален бизнис во синџирот на организираниот криминал веднаш после трговијата со оружје и дрога. Во 21-от век во кој слободата и демократијата […]

Пристап на жените до правда – Анализа

Анализата пред Вас е резултат на истражувањето што го направи Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници во рамки на акцискиот грант „Пристап на жените до правда“ поддржан од Цивика Мобилитас, и се однесува на согледување на бариерите кои го попречуваат пристапот на жените до правда. Подобрување на […]

Анализа на политичките програми од родов аспект : предвремени парламентарни избори 2016

Родовата анализа на програмите на политичките партии за предвремените парламентари избори за 2016 година е направена со цел да се процени дали и во колкава мера родовата перспектива e вклучена при изготвувањето на политичките програми. Анализата дава преглед на изборните програми на партиите и коалициите во однос на вклученоста на родовиот аспект во предвидените мерки […]

“Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” Скопје,

Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” е документ кој Здружението за еднакви можности Еднаков Пристап го подготви во рамки на Проектот Мрежа 23 со финансиска поддршка на Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во партнерство […]

На веб транспарентност

Во рамките на проектот „Граѓанинот на прво место“ беше изработена анализа на транспарентноста на веб страниците на единиците на локалните самоуправи со цел да се утврди колку локалните самоуправи транспарентно објавуваат информации кон граѓаните и заинтересираните страни.

I ueb transparencës

Në kuadër të projektit “Qytetari në vend të parë” është bërë analiza e transparencës së ueb faqeve të njësive të vetëqeverisjeve lokale me qëllim që të përcaktohet se sa vetëqeverisjet lokale me transparencë i publikojnë informacionet për qytetarët dhe palët e interesuara.

1 2 3 4