fbpx
x
Мени
Опсерваторија за социјално претприемништво

Опсерваторија за социјално претприемништво

Опсерваторија за социјално претприемништво
ОСП
Social Entrepreneurship Observatory
SEO
2020
Здружение на граѓани
Стефан Чичевалиев, извршен директор
4032020547131
7464819
Бул. 3-та Македонска Бригада
Аеродром
Скопски
Стефан Чичевалиев, извршен директор, 078/305-868, stefan@seobservatory.org
078/305-868

ОСП претставува регионална мрежа и ресурсен, тренинг центар за социјално претприемништво.

Мисијата на ОСП:
Создавање овозможувачка средина за развој и промоција на социјално претприемништво, праведно општество, социјална еднаквост и социјална свест.

Визијата на ОСП:
Да биде движечка сила за развој на социјалното претприемништво како клучен придонесувач кон остварувањето на Целите за одржлив развој.

Главна дејност:
Истражување, застапување, градење капацитети, консултантство, менторирање, едитирање и објавување стручни текстови, организирање настани.

Повеќе на https://seobservatory.org/.

Возрасни

Деца, млади и студенти

Друго

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Општини/единици на локална самоуправа

Друго

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација