x
Мени
Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС

Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС

Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС
ЕРГОС
Social and economic activities development association-ERGOS Skopje
1995
Граѓанска организација
Стеван Томовски, Претседател
4030997268580
51517883
ул. Црвена вода, бр. 18/7
Центар
Скопски
Стеван Томовски, Претседател тел.: 078 201- 555
070 222-353

Целта на ЕРГПС е унапредување на опшественото економско живеење преку реализација на разни видови проекти, а преку тоа и да се постигне и унапредување на демократијата преку современи форми на организирање на граѓаните, испитување на јавното мислење и ставовите на граѓаните по однос на сите актуелни прашања од нивниот живот. Преку доставување и изготвување предлози и мислења до надлежни органи и организации да се постигне поефективно делување на МСП, зголемување на вработеноста и разрешување на социјалните проблеми, како и заштита на животната средина.

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Објавено пред 11 месеци Завршен настан
Објавено пред 11 месеци Завршен настан
Објавено пред 11 месеци Завршен настан