fbpx
x
Мени
Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС

Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС

Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС
ЕРГОС
Social and economic activities development association-ERGOS Skopje
1995
Граѓанска организација
Стеван Томовски, Претседател
4030997268580
51517883
ул. Црвена вода, бр. 18/7
Центар
Скопски
Стеван Томовски, Претседател тел.: 078 201- 555
070 222-353

Целта на ЕРГПС е унапредување на опшественото економско живеење преку реализација на разни видови проекти, а преку тоа и да се постигне и унапредување на демократијата преку современи форми на организирање на граѓаните, испитување на јавното мислење и ставовите на граѓаните по однос на сите актуелни прашања од нивниот живот. Преку доставување и изготвување предлози и мислења до надлежни органи и организации да се постигне поефективно делување на МСП, зголемување на вработеноста и разрешување на социјалните проблеми, како и заштита на животната средина.

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Објавено пред 6 годинаи Завршен настан
Објавено пред 6 годинаи Завршен настан
Објавено пред 6 годинаи Завршен настан