fbpx
x
Мени

Хигиенски пакети за ромски семејства со новороденчиња 29.04.13

Доделување на новогодишни пакетчиња на деца од ромска националност

Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005- 2015

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во изминатите девет месеци (од 1 јуни 2013 до 31 јануари 2014 година) ги спроведуваше предвидените активности во рамките на проектот „Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005-2015“, финансиран од страна на Амбасадата на Република Германија во Скопје […]

Кратка збирка на информација за едукација на млади Роми и не-Роми за ромскиот холокауст и геноцидот врз Ромите за време на Втората светска војна

Потребата за образование за сеќавање се гледа како алатка за зајакнување на идентитетот на младите Роми и како алатка за борба за човековите права и против дискриминација. Згора на тоа, потребата за овие видови на образовни алатки, исто така може да се види во сѐ поголемиот говор на омраза кон Ромите, од кои голем дел […]

Национален ромски центар – извештај за анкетата

Проблемот на инклузијата на ранливите групи во општеството е заеднички како за помалку развиените земји, така и за развиените. Особено е значајна инклузијата на лицата кои истовремено припаѓаат на повеќе ранливи категории: етнички малцинства, жени, економски депривирани лица, лица со посебни потреби, стари лица итн. Во тој контекст, еден од клучните проблеми на ова поле […]

Анализа на случаи од стратешко застапување

Проектот “Заштита на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија” започна со имплементација на 01.10.2014 и траеше вкупно 14 месеци, заклучно со 30.11.2015 година. Во рамки на проектот беа спроведени неколку активности, и тоа: 1. Бесплатна телефонска “зелена” линија; 2. Стратешко застапување во постапки против дискриминација; и 3. Соработка со граѓанскиот сектор – вклучително и јакнење на неговите […]

Вработување на млади Роми

Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република Македонија изнесувала 23,1%5 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255 активно население, и 219.148 невработени). На крајот од месец февруари 20176 година,вкупниот број на невработени изнесува 105.416  лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 (38%) […]

Правото на образование на децата Роми со посебен фокус на девојчињата Ромки

Извештаите и истражувањата на повеќето меѓународни и домашни организации и институции во земјава покажуваат дека постои разлика во нивото на образование и на писменост помеѓу ромската заедница и останатата популација. Јазот во писменостa кај возрасните Роми и кај оние што не се Роми е голем. Овој јаз е уште поголем кај ромските и кај неромските жени. Според индексот за ромската […]

Трета карта со оценка на заедницата : за здравствена заштита во текот на бременоста меѓу ромките во општина Шуто Оризари

Изработена е карта со оценка за достапноста и за пристапот до услуги во текот на бременоста преку наоди од спроведени полуструктурирани интервјуа со Ромки (76),матични гинеколози (7) и патронажни сестри (2) кои обезбедуваат услуги за Ромките во самата заедница или во најблискиот регион на ШутоОризари. За изработка на картата се користат боите на семафорот, пришто црвената боја означува […]

Истражување на пазарот на труд ПРОФИЛ НА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ РОМИ ОД СКОПЈЕ, БИТОЛА, КОЧАНИ И ТЕТОВО

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Сумнал, Светла Иднина и Сонце во рамките на проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската унија, спроведе истражување на пазарот на труд : профил на млади невработени Роми од Скопје, Битола, Кочани и Тетово

1 2