fbpx
x
Мени

Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Европската повелба за еднаквост го вбројува рамноправното учество на мажите и жените при донесување на одлуки како предуслов за демократско општество правото на еднаквост помеѓу половите, бара да локалните и регионалните власти ги превземат сите соодветни стратегии, со цел да се промовира балансирана застапеност и учевство на мажите и жените во сите сфери на одлучувањето. […]