fbpx
x
Мени

Студентот како носител на општествените промени – Истражување за конформизмот, граѓанска одговорност и локус на контрола кај студентите

Публикацијата дава теоретска анализа на конформизмот, верувањето во лична контрола и граѓанска одговорност. Дава осврт на претходно спроведени истражувањата од истата област и ги презентира добиените резултати за поврзаност помеѓу нивото на конформизам, граѓанска одговорност и личната контрола кај студентите, како и резултати за разликата во конформизмот, верување во лична контрола и граѓанска одговорност кај […]

Водич за бизнис операторите низ законот за безбедност на храната

Во декември 2010 година донесен е нов Закон за безбедност на храната. Со донесувањето на Законот формирана е Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Агенцијата е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице. Таа е правен наследник на Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство.