fbpx
x
Мени

Трет квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Се засилува трендот на поништување на постапките за јавни набавки,достигнувајќи загрижувачки 25%. Во поништените постапки за јавни набавки од страна на самите државни институции, просечно учестувале по 5 фирми-понудувачи. Овој број на понудувачи е еднаков на просечно регистрираниот во отворените постапки во Македонија, со што останува сомнежот за мотивите на договорните органи за донесување на одлуките за поништување […]