fbpx
x
Мени

Анализа на документи и на политики на универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на

Публикацијата содржи анализа на теренско истражување кое имаше за цел да ја испита перцепцијата на студентите за зачестстеноста и облиците на дискриминација кои ги искусуваат за време на своите студии, како и степенот на информираност, особено во поглед на мерки на заштита кои им се располагање на студентите доколку се соочат со кршење на нивните […]

Стратешко застапување ( литигација ) на случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација

Освен стандардите против дискриминацијата општо познати во документите на Обединетите Нации (ООН), со кои не би го оптоварувале овој документи, во областа на забраната на дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет – Советот за човекови права (Human Rights Council) на својата 17та сесија (jули, 2011) донесе одлука (со Резолуција) да се изготви […]