fbpx
x
Мени

Брошура за механизми за заштита на човековите права

Од исклучителна важност е граѓаните да ги познаваат своите права, за да можат да препознаат кога им е сторена повреда на правата, но и да знаат за начинот на кој можат да ги заштитат.Поради ова, Хелсиншкиот комитет за човекови права, во соработка со Институтот за општествени и хуманистички науки, во 2014 година направи истражување за […]

Присуство на ентомофауната во посев со тутун во струмичкиот регион

Оваа брошура е резултат на соработката помеѓу нас,, Еколошкото друштво Планетум ” од Струмица и компанијата “Алајанс УЈАН Македонија ” од Кавадарци и заеднички реализираниот проект “Присуство на ентомо-фауната во посев со тутун во струмичкиот регион”. компанијата Алајанс УАН од Кавадарци како опшествено одговорна компанија која се грижи и вложува во развојот на заедницата и […]