Лобирање…. Застапување….
Термини кои што се почесто имаме можност да ги слушаме во нашето секојдневие. Термини
за кои што често пати не сме сигурно точно што значат или која е нивната дефиниција, а
голем дел од нас граѓаните имале можност барем еднаш да ги практикуваат низ своето
работење и делување во општеството. Од употребата на ваквите термини ниту една област
на општественото живеење не е изоставена, па така се почесто и во земјоделството и
руралниот развој може да се слушне употребата на овие термини.