Само 38% од жените во руралните средини се сметаат за економски активни, а преостанатиот дел влегуваат во т.н. неформала економија.

За дискриминацијата на жените во руралните средини и во земјоделскиот сектор и потребата од вклучување на родовите перспективи во политиките за земјоделсвото и рурален развој може да прочитате повеќе во документот за јавни политики изработен во рамките на проектот: “Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ интеграциите” кој што е финансиран од Европската Комисија, а имплементиран од Фондација Отворено Општество Македонија во соработка со Центар за граѓански комуникации ЦГК-Скопје, Евротинк – Центар за европски стратегии и Реактор – Истражување во акција, како партнери на проектот и Секретаријат за европски прашања како соработник на проектот.

Англиската верзија на документот е достапна тука.