Целта на овој документ е да даде идеи и насоки како националните медиуми може да се организираат и
да се регулираат со цел да се обезбеди најголема безбедност за новинарите и најдобро известување
за нивните клиенти. Безбедноста и интегритетот на известување се од клучно значење за слободата на печатот, кој е еден од основните принципи на демократската држава. Овие упатства се препораки за редакциите кои ги покриваат домашните ситуации кои се развиваат брзо и сите видови на локално
известување, од планираните достапни информации до важните вести.