Projekti – Qytetari në rend të parë1 përqëndrohet në përmirësimin e transparencës së njësive të vetëqeverisjes
lokale duke vendosur standardet për të dhëna të hapura në nivel lokal, me qëllim të përfshirjes më të mirë të qytetarëve dhe organizatave civile në monitorimin e punës dhe marrjen e vendimeve nga ana e komunave .Projekti
zbatohet në 8 qendra urbane në vend: Shkup, Manastir, Veles, Kumanovë, Strumicë, Strugë, Tetovë dhe Shtip.