Планинскиот масив Дешат се простира на македонско – албанската граница и претставува дел од веригата Шар – Кораб – Дешат – Крчин – Стогово -Караорман. Планината Дешат го зафаќа средишниот дел од Корабскиот Планински Масив. Кон север Дешат се надоврзува на планината Кораб, додека кон југ со
планината Крчин. Планинскиот гребен на планината Дешат се протега во правец север-југ, со шест планински врвови повисоки од 2,000 метри, од кои највпечатливи се врвот Веливар (2,375 m) и врвот Голем Крчин (2,345 m). Други високи врвови се Дели Сеница и Сува Бара.