Duke marrë parasysh parimet e qeverisjes së mirë dhe angazhimin për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve në nivel lokal, duke rritur transparencën dhe llogaridhënien në punën e organeve të vetëqeverisjes lokale – kryetarin dhe këshillin – dhe administratën lokale, si dhe duke filluar nga mundësitë e teknologjive moderne për të katalizuar këtë proces, ky dokument ka për qëllim ti konstatojë standardet për e-transparencë, ose informacionet dhe të të dhënat që njësitë e vetëqeverisjes lokale (NjVL) duhet ti publikojnë në në ueb faqet e tyre në formë narrative,
si dhe në formën e të dhënave të hapura.