Секторите транспорт и енергетика се едни од областите кои бараат огромни инвестиции и човечки капитал, а и труд за да се развијат и реформираат на патот кон ЕУ. Оттука и предизвиците со кои се соочуваат овие сектори се големи, комплексни и најчесто треба многу реформи, време, едукација и фондови за нивно решавање. Анализата се однесува токму на овие два сектора: транспорт и енергетика, т.е. стратешките документи и насоки по кои што се развиваат политиките во овие сектори како стратегии, оперативни планови итн.