Предмет на истражувањето е испитување на моменталната состојба и приоритетните проблеми на жените Ромки при пристапот до здравствената заштита. Цели на истражување: преку мониторинг да се утврди големината и основните видови проблеми со кој се соочуваат жените ромки од аспект на здравствената заштита, социо-економските фактори и нивната поврзаност со организираните здравствени услуги, со цел да се идентификуваат ,, сивите зони ” за подобрување на јавно – здравствените услуги и квалитетот на здравствената заштита.