Прирачникот е печатен во рамките на проектот “Јакнење на жените во областа на сузбивање на родово базирано насилство, дискриминација и пост – конфликтна транзиција”, кој во Македонија и Хрватска, во партнерство, го спроведуваат женските невладини организации, Национален совет за родова рамноправност од Скопје и Центар за жени-жртви на војна  РОСА од Загреб. Проектот се спроведува во склоп на Програмата за развојна соработка и е финансиран од Министерството за надворешни работи и европски прашања на Република Хрватска.