Последните години дојде до значителни промени во начинот на кој се концептуализираат и се дефинираат сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Долго време во западните општества сексуалната ориентација беше дефинирана низ четири клучни компоненти: како биполарна (хомо/хетеросексуално) и
еднодимензионална категорија (базирана, пред сè, на сексуалната активност), константна и базирана на искуствата на машката сексуалност.