Овој прирачник преставува компаративна студија во која се анализа и споредува етичкото известување на медиумите во Македонија и Европската унија. Автори на овој прирачник се Д-р Марина Тунева, директор на Советот за етика во медиуми на Македонија и
М-р Фиљана Кока, новинари во МРТ.