Република Македонија ја прослави 20-годишнината од својата независност, а со тоа го прослави и 20-годишниот напор за градење на демократско и правично опшество. Општество во које сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, во пишаните документи, но и во пракса, без разлика на нивна етничка, верска, социјална и географска припадност. И посебно важно за целите на оваа анализа, еднаквоста без оглед на родовата припадност на граѓаните на оваа држава.