Со измените на Законот за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 24/11 од 25 февруари, 2011 година) се создадоа услови за унапредување на заштитата на потрошувачите и воспоставување на подобра конкуренцијата на пазарот.
Со оваа брошура се обидовме да ги приближиме законските одредби кон потрошувачите со што ќе помогнеме за подобра практична примена на Законот и подобра заштита на потрошувачите.