Изборот на најповолни понуди во тендерите е доведен во прашање поради несоодветна примена на критериу­мите и елементите за евалуација на добиените понуди. Во постапките за јавни набавки е евидентиран значаен проблем околу начинот на кој се користат критериумите за избор на најповолна понуда.