Изработката на овој извештај финансиски е подржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија како дел од активностите на Концептот Општина по мерка на граѓаните.