Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети