Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Погла- вјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“.