Мапирањето на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот регион е студија кој што се реализира во рамките на проектот „Одржлив рурален развој во планинскиот венец Дешат: Локална акциона група Дешат„ (проект кој што се реализира во рамките на ИПА програмата, компонента 2, Прекуграничната соработка Македонија – Албанија 2007 – 2013, 3 повик). Студијата има за цел да направи оцена на потенцијалите на природните и културните ресурси во рамките на територијата на која се простира овој масив, планинскиот масив Дешат.